Politica privind cookies

Politica privind cookies

Va rugam s? citi?i cu aten?ie informa?iile care urmeaz?:

Pentru a respecta cerin?ele stabilite în Directiva UE din 26 mai 2012 ?i prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului www.euroinsolvent.ro li se cere consim??mântul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Site-ul www.euroinsolvent.ro folose?te cookie-uri proprii ?i de la ter?i pentru a furniza vizitatorilor o experien?? mult mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia.
Cookie-urile joac? un rol important în facilitarea accesului ?i livr?rii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucur? pe internet, cum ar fi:
- Personalizarea anumitor set?ri precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferin?elor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ ?i “înapoi’’.
- Cookie-urile ofer? de?in?torilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de c?tre utilizatori, astfel încât s? le poat? face ?i mai eficiente ?i mai accesibile pentru utilizatori.
- Permit aplica?iilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri s? fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experien?? de navigare mai valoroas?, mai util? ?i mai placut?.

I. CE ESTE UN “COOKIE”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut ?i ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur ?i simplu“cookie” ) este un fi?ier de tip text de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitara emis? de c?tre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) ?i este complet pasiv (adica nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Durata de existen?? a unui cookie este determinat? tehnic si doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.
Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal ?i, în cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta s? le memoreze pân? când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul log?rii/delog?rii pe un cont de webmail sau pe re?ele de socializare).
2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (?i el depinde de durata de via?? prestabilit? pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl viziteaz? utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de ter?i) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât s? fie livrat? publicitate cât mai relevant? pentru utilizatori.

II. CARE SUNT AVANTAJELE UTILIZARII COOKIE-URILOR?
Un cookie con?ine informa?ii care fac leg?tura între un web-browser (al utilizatorului) ?i un web-server (website-ul). Dac? un browser acceseaz? acel web-server din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocat? ?i reac?iona în consecin??. Cookie-urile asigur? userilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i sus?in eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor (ex: preferin?ele în materie de confiden?ialitate, op?iunile privind limba site-ului, co?ul de cump?r?turi sau publicitate relevant?.)

III. CARE ESTE DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?
Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de via?? a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) ?i nu sunt re?inute odat? ce utilizatorul a p?r?sit website-ul, iar unele cookie-uri sunt re?inute ?i refolosite de fiecare dat? când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi ?terse de un utilizator în orice moment din set?rilor browserului.

IV. CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?
Anumite sec?iuni de con?inut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor ter?e p?r?i/furnizori (ex: un modul de stiri sau box news, un video sau o reclam?). Aceste ter?e p?r?ti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului ?i ele se numesc “third party cookies” pentru c? nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii ter?i trebuie s? respecte si ei legea în vigoare ?i politicile de confiden?ialitate ale de?in?torului site-ului.

V. CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CATRE UN SITE?
O vizit? pe un website poate plasa cookie-uri in diverse scopuri:
- cookie-uri pentru cre?terea performan?ei website-ului;
- cookie-uri pentru o analiz? a vizitatorilor;
- cookie-uri pentru geotargetting;
- cookie-uri pentru înregistrarea utilizatorilor.

1. Cookie-uri de performan??
Acest tip de cookie re?ine preferin?ele utilizatorului pe acest site, a?a încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Exemple: set?rile volumului pentru video player, viteza de video streaming, etc.

2. Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
Sunt cookies pe care softul de analytics furnizat de o ter?? parte genereaz? de fiecare dat? când un utilizator viziteaz? un site. Acest cookie spune dac? a?i mai vizitat acest site pân? acum. Browserul va semnala dac? ave?i acest cookie, iar dac? nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaz? site-ul, precum si frecventa vizitelor.
Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dac? este înregistrat se pot cunoa?te, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail ?i username-ul – acestea fiind supuse confiden?ialit??ii, conform prevederilor legisla?iei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

3. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de c?tre un soft care stabile?te din ce ?ar? provine utilizatorul. Este complet anonim ?i este folosit doar pentru a targeta con?inutul. Astfel, chiar ?i atunci când vizitatorul este pe o pagina în limba român? sau în alt? limb?, se va primi aceea?i reclam?.

4. Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când v? înregistra?i pe un site, se genereaz? un cookie care anun?? dac? sunte?i înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a ar?ta contul cu care sunte?i îngregistrat ?i dac? ave?i permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite s? se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dac? nu a?i selectat “pastreaz?-m? înregistrat”, acest cookie se va ?terge automat când ve?i închide browserul sau calculatorul.

5. Alte cookie-uri ale ter?elor p?r?i
Pe unele pagini, ter?ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urm?ri succesul unei aplica?ii sau pentru a customiza o aplica?ie.
De exemplu, când distribui?i (share-uiti) un articol folosind butonul pentru re?elele sociale aflat pe un site, acea re?ea social? va înregistra activitatea dvs.

VI. CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?
Cookie-urile p?streaz? informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit unui website s? recunoasc? un browser. Web-serverul va recunoa?te browserul pân? când cookie-ul expir? sau este ?ters.
Cookie-ul stocheaz? informa?ii importante care îmbun?t??esc experien?a de navigare pe Internet ( ex: set?rile limbii; p?strarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; p?strarea produselor în co?ul de cump?r?turi, etc)

VII. DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?
Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ion?rii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Exemple de întrebuin??ri importante ale cookie-urilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
- Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului: ?tiri, vreme, sport, h?r?i, servicii publice ?i guvernamentale, site-uri de divertisment ?i servicii de travel.
- Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor: re?inerea parolelor, preferin?ele de limb?
- Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (func?ii de safe search).
- M?surare, optimizare ?i caracteristicile de analytics cum ar fi: confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de c?utare, direct, sau din alte website-uri ). Website-urile deruleaz? aceste analize a utilizarii lor pentru a le îmbun?t??i în beneficiul utilizatorilor.

VIII. SECURITATE SI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENTIALITATE
Cookie-urile NU sunt viru?i ! Ele folosesc formate tip plain text si nu sunt alc?tuite din buc??i de cod, a?a c? nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecin??, nu se pot duplica sau replica pe alte re?ele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, nu actioneaza ca un virus si nu pot fi considerate viru?i.
Cookie-urile pot fi totu?i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât ?i pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o form? de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i in mod constant marcheaz? cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confiden?ialitate care furnizeaz? diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate ?i ?tergere automat? dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

IX. SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURA SI RESPONSABILA BAZATA PE COOKIES.
- Particulariza?i-v? set?rile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securit??ii utiliz?rii cookie-urilor.
- Dac? împ?r?i?i accesul la calculator cu alti utilizatori, pute?i lua în considerare setarea browserului pentru a ?terge datele individuale de navigare de fiecare dat? când închide?i browserul. Aceasta este o variant? de a accesa site-urile care plaseaz? cookie-uri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
- Instala?i-v? ?i actualiza?i-v? constant programe sau aplica?ii antispyware.
- Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedic? browserul de la a accesa website-uri care ar putea exploata vulnerabilit??ile browserului sau descarca software periculos.

X. CUM POT OPRI COOKIE-URILE?
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite func?ionalit??i ale paginii web. In acest sens Cookie-urile esentiale (fara de care site-ul nu mai poate functiona corect) nu pot fi editate.
În cazul în care dori?i s? elimina?i fi?ierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dumneavoastra ?i s? configura?i browserul web astfel încât s? refuze fi?iere de tip cookie, pute?i s? utiliza?i set?rile privind preferin?ele din browser. De obicei, pute?i g?si set?rile de navigare referitoare la fi?iere de tip cookie în meniurile „Op?iuni”, „Instrumente” sau „Preferin?e” din browserul web pe care îl utiliza?i pentru a accesa Website-ul. Pentru a ob?ine mai multe informa?ii, v? rug?m s? vizita?i website-ul browserelor dvs.:
- Set?ri cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
- Set?ri cookie în Firefox – Firefox;
- Set?ri cookie în Chrome – Chrome;
- Set?ri cookie în Safari – Safari;
- Set?ri cookie în Edge – Edge;
- Set?ri cookie în Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fi?ierele de tip cookie, v? rug?m s? vizita?i www.allaboutcookies.org sau s? vede?i www.youronlinechoices.eu, care con?ine informa?ii suplimentare privind publicitatea comportamental? ?i via?a privat? online.

XI. ACTUALIZARI
Web-site-ul www.euroinsolvent.ro î?i rezerv? dreptul de a completa ori modifica oricând prezenta politic? privind cookie-urile. Politica privind cookie-urile cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare va fi publicat? pe site-ul www.euroinsolvent.ro.